Tlačivá o zdravotnom stave dieťaťa


Vážení rodičia!

Nižšie uvedené podmienky a organizácia MŠ platí zatiaľ LEN na jún 2020.
Nasledovné informácie čítajte pozorne a s porozumením. V prípade nejasností mi otázky píšte na mssvatoplukova@azet.sk alebo mi volajte. 0905 444 814, zástupkyňa 0948 337 767

Čas prevádzky:           7,00 – 16,00 hod.

Príchod do MŠ:     

 • Od 7,00 do 8,00. Neskorší príchod nebude tolerovaný, dieťa nebude možné v ten deň prijať do MŠ z dôvodu organizácie a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.
 • Deti budú do tried/skupín rozdelené nasledovne: do piatich tried podľa počtu detí, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií to znamená, že deti nemusia byť s vlastnou skupinou, ani s vlastnou p. uč.
 • Pred vstupom do budovy počkajte na vyznačených značkách v minimálne 2 metrových odstupoch. Počkajte na vyzvanie obsluhujúceho personálu, že môžete vstúpiť do budovy.
 • Vstup je možný po jednom, prípadne 2-3 deti spolu z rovnakej skupiny.
 • Pri vstupe si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Rodič aj dieťa musia mať rúško na dýchacích otvoroch.
 • Dieťaťu bude zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom. Pokiaľ bude teplota vyššia ako 37°C, alebo bude dieťa prejavovať príznaky ochorenia, vstup do budovy bude zakázaný.
 • Vždy v pondelok rodič odovzdá vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie rodiča“ – príloha 1.
 • Každé ráno rodič podpíše „Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa“ – príloha 2. V prvý deň rodič toto tlačivo prinesie vypísané. Tlačivo ostáva v MŠ a každé ráno bude rodičovi predložené k podpisu. Prosím, noste si vlastné pero!
 • Až potom môže rodič s dieťaťom vstúpiť do šatne, kde sa zdržia maximálne 5 minút.
 • Potom rodič odovzdá dieťa s rúškom na dýchacích otvoroch učiteľke, ktorá ho odprevadí do triedy na prízemí, na poschodie dieťa odvedie p. učiteľka. Pred vstupom do triedy je nutné umyť ruky dieťaťu. V skrinke nechá rodič rúško dieťaťa.
 • Rodičovi je dovolený vstup LEN do vestibulu a šatne deti. Do ostatných priestorov je vstup rodičom zakázaný.

Odchod z MŠ:

 • Od 15,00 do 16,00.
 • Pokiaľ budú deti v triedach, zazvoňte a učiteľka Vám dieťa vydá. POZOR dajte na dodržanie odstupov vonku a vstup do budovy podľa pravidiel, ako ráno pri príchode (rúška, dezinfekcia rúk, v šatni max. 2-3 deti z rovnakej skupiny, čas max. 10 minút).
 • Dieťa je možné vyzdvihnúť aj v čase obeda na základe dohody za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel.  S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, deti musia prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. 

Ostatné podmienky:

 • V triede, jedálni a vonku sa deti môžu pohybovať bez rúška. Deti si ho odložia do svojho vrecka, alebo na určené miesto. Vo vestibule, v šatni a na chodbe sa budú pohybovať s rúškom na dýchacích otvoroch.
 • Do MŠ je ZAKÁZANÉ nosiť z domu akékoľvek predmety, potraviny a hračky.
 • Deti si zúbky umývať nebudú.
 • Popoludňajší odpočinok absolvujú deti na ležadlách vzdialených od seba minimálne 1 meter.
 • Pri pobyte vonku sa vytvorené skupiny detí budú hrať oddelene.
 • Počas hier budú učiteľky dbať na to, aby sa malé skupinky detí hrali v odstupoch.
 • Počas dňa budú deti dodržiavať hygienické pravidlá (mydlo, dezinfekcia rúk, utieranie rúk do papierových obrúskov).
 • Pitný režim bude prebiehať v obvyklým spôsobom. Každé dieťa má svoj vlastný pohárik. Poháre sa budú dezinfikovať každý deň.

Stravovanie:

 • Stravovanie detí bude prebiehať v jedálni v obvyklom režime, každá skupina zvlášť, v inej časti jedálne.
 • Deti budú používať LEN lyžicu, nie celý príbor.

Čo priniesť:

 • prezúvky
 • pyžamo
 • náhradné rúško a náhradnú spodnú bielizeň vložte do skrinky dieťaťu

Poplatky:

 • zákonný  poplatok/školné: 25,- eur
 • predškoláci zákonný poplatok neplatia
 • stravné: výška poplatku bude rodičom oznámené individuálne, nakoľko má veľa detí preplatky.

Kritériá pre prednostné prijímanie detí do materských škôl od 1. 6. 2020:

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020; Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 – aktualizovaných dňa 22. 5. 2020 a na základe špecifík jednotlivých školských zariadení a taktiež na základe personálnych, priestorových a hygienických možností každého školského zariadenia.

Budú prijímané deti ak:

 1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákonač.138/2019Z.z.opedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku
  1. obidvaja rodičia vykonávajú prácu na plný úväzok ( vyžadujeme potvrdenie zamestnávateľa, že prácu vykonávajú na pracovisku, prípadne aj tel. kontakt na zamestnávateľa – uprednostnení budú rodičia, ktorých dieťa bude od 1. Septembra 2020 plniť povinnú školskú dochádzku),
  2. majú súrodencov umiestnených v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok (MŠ, ZŠ – a to v 1. až 5. ročníku),
 3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Prevádzka v materských školách bude zabezpečená maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.


Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania“ a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl


*AKTUALIZOVANÉ 8.4.2020* Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 (nástup detí do MŠ od 2. septembra 2020)


Výstava detských prác

Vážení rodičia,
v Častovskej pekárni na Severe už niekoľko rokov máme výstavu detských prác. Chceme, aby aj v tomto čase bola nástenka aktualizovaná a preto Vás prosíme, odovzdajte práce našich detí, ktoré si doma kreslite, maľujete priamo v pekárni. Môžte využiť témy: jar a príroda, jarné kvety, zvieratká a ich mláďatká, prípadne doprava a dopravné prostriedky.
Pekne Vám ďakujeme, už sa na Vás tešíme v našej školičke.


Oznam ohľadom pravidelných platieb