Vážení rodičia budúcich prvákov, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020 s tým, že:

  1. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Stačí na webovej stránke každej základnej školy vo vašom školskom obvode vyplniť elektronickú prihlášku. Vyplňte prihlášku a vyplnené údaje následne potvrďte tlačidlom OK. Ak žiadate o odloženie začiatku školskej dochádzky alebo žiadate predčasné zaškolenie dieťaťa, uveďte to v poznámke prihlášky.
  2. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, rozhodnutie súdu o zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti.
  3. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  4. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich prinesie dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  5. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet si môžu prísť vyzdvihnúť potrebné prihlášky a žiadosti do každej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok (ZŠ Fándlyho 11, ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2, ZŠ s MŠ Orešie 3); kde budú potrebné tlačivá k dispozícii a to dňa 15. 4. 2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Žiadame rodičov, aby po prihlášky chodili po jednom s ochranným rúškom a rukavicami.