Vážení rodičia budúcich „škôlkárov“, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do materských škôl na školský rok 2020/2021 uskutoční od 25. mája 2020 do 31. mája 2020. Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy od školského roku 2020/21 (ďalej len „žiadosť) bude zverejnený na stiahnutie na webových sídlach jednotlivých materských škôl a aj na webovom sídle mesta Pezinok. Žiadosť nájdete na našej stránke v menu v záložke Formuláre > Prihláška.

 1. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov detí. Stačí na e-mailovú stránku materskej školy poslať vyplnenú  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 od 25.05.2020 do 31.05.2020, formulár žiadosti nájdete na stránkach materských škôl. Žiadosť posielajte ako prílohu e-mailu iba na 1. – prioritnú materskú školu. V prípade neprijatia dieťaťa do tejto materskej školy bude žiadosť postúpená riaditeľkou materskej školy na vybavenie 2. – náhradnej materskej škole.
 2. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet si môžu vyzdvihnúť formulár žiadosti pred vstupom do Mestského úradu v Pezinku, kde bude k dispozícii v tlačenej forme od 18.05.2020, doma si ho vyplnia a pošlú poštou na adresu 1. – prioritnej materskej školy.
 3. Len vo výnimočnom prípade si môžu rodičia prísť vyzdvihnúť formuláre žiadosti do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok  kde budú potrebné tlačivá k dispozícii k vyzdvihnutiu, vyplneniu a odovzdaniu dňa 27.05.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Žiadame rodičov aby po žiadosti chodili s ochranným rúškom, rukavicami a vlastným perom; do vyhradených priestorov materskej školy vstupovali po jednom a pri čakaní dodržiavali dvojmetrový odstup. Žiadosť odovzdajte iba na 1. – prioritnej materskej škole.
 4. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, priložte rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti.
 5. Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa k prihláške do materskej školy počas vyhláseného krízového obdobia nevyžaduje priloženie lekárskej správy o spôsobilosti absolvovať pobyt v materskej školy, v prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  Ak do času vydávania rozhodnutia  o prijatí  dieťaťa  zákonní   zástupcovia   dodatočne  nepriložia   potvrdenie  o jeho zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie,  dieťa  bude  prijaté  len  na diagnostický pobyt.
 6. Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy stanovené riaditeľkami materských škôl sú nasledovné:
  Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľ prednostne prijíma:
  Podľa ust. § 3 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31.08.2020), deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou (na základe rozhodnutia riaditeľa základnej školy).
  Ostatné podmienky prijatia:
  V prípade zvýšeného záujmu o prijatie  detí, ako je možná kapacita materskej školy,  budú prednostne prijímané deti s trvalým pobytom v Pezinku zostupne podľa veku dieťaťa. V prípade zhodného veku detí (mesiac a rok narodenia) budú prednostne prijatí súrodenci detí, ktorí budú navštevovať materskú školu v roku 2020/21.
  Ostatné deti – podľa voľných kapacít MŠ.
 7. Kontaktné údaje materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok:

Pomôcka pre rodičov – čo má vedieť 3-ročné dieťa pred nástupom do materskej školy:

 1. Odplienkovanie  – dieťa už nemôže nosiť plienky  a to počas celého dňa. Malo by sa vedieť vypýtať na záchod.  Okrem plienok je nevhodné aj používanie cumlíka, bez ktorého už dieťa musí vedieť aj zaspať.
 2. Základy hygieny- dieťa by si malo vedieť po použití záchodu samostatne umyť ruky, vysušiť ich pomocou uteráka, a to aj pred jedlom a prípadne po príchode z prechádzky. Nemalo by mu robiť problém ani používanie vreckoviek, aby si bolo schopné samo vyfúkať nos.
 3. Obliekanie a obúvanie – základnou zručnosťou je aj schopnosť obliekania a vyzliekania sa. S malými nedostatkami pomôžu dieťaťu pani učiteľky (gombíky, šnúrky…), ale v zásade by túto procedúru malo zvládnuť dieťa samé. Samostatnou kapitolou je obúvanie sa, ktoré deťom uľahčíte, ak im vyberiete topánky s jednoduchšou formou viazania, resp. na suchý zips.
 4. Základné sociálne zručnosti – rovnako dôležitá, podobne ako ostatné spomínané veci, je aj základná schopnosť komunikácie, aby si dieťa vedelo vypýtať, čo potrebuje alebo s čím potrebuje pomôcť. Malo by vedieť a reagovať na svoje meno a priezvisko. Predpokladá sa aj ovládanie základných pravidiel slušného správania (poďakovanie, pozdravenie, poprosenie…) a rovnako schopnosť zniesť sa s ostatnými deťmi a neubližovať im. Okrem spomínaného sa prosím snažte upevňovať u detí zvyk odkladania hračiek na správne miesto.
 5. Samostatné jedenie a pitie  – možno sa dieťa zozačiatku trochu viac zašpiní, ale všetko potrebuje cvik. Schopnosť samostatne jesť lyžicou a piť z pohárika je totiž jednou z podmienok, ktoré musí dieťa splniť ešte pred nástupom do materskej školy.

Školský úrad pri MsÚ v Pezinku

Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy od školského roku 2020/21 nájdete v menu v záložke Formuláre > Prihláška.