Dobrý deň, milí rodičia,na mailové adresy, ktoré ste mali na prihláške, sme poslali úlohy, témy, pracovné listy pre Vaše deti. Ak Vám mail neprišiel, skúste nás kontaktovať, aby sme si adresu opravili /je možné, že používate už inú/. Píšte na triedne adresy uverejnené nižšie.Zároveň Vás chceme pozvať do škôlky : mravčeky – 11.5. mssvatoplukova1@azet.sk medvedíky – 12.5. mssvatoplukova3@azet.sk zajačiky – 13.5. mssvatoplukova6@azet.sk lienky – 14.5. mssvatoplukova2@azet.sk motýliky – 15.5 mssvatoplukova4@azet.sk včielky – 18.5. mssvatoplukova5@azet.sk v jednotnom čase od 15 h. do 17 h., za účelom prevzatia osobných vecí detí, výtvarných prác, prac. zošitov. Igelitka potrebná. Ak by aj prevádzka začala do konca školského roka, chceme, aby ste veci deťom vydezinfikovali a priniesli po otvorení. Prajeme pekný deň.Vaša p. riad. a p. učiteľky.

*AKTUALIZOVANÉ 8.4.2020* Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 (nástup detí do MŠ od 2. septembra 2020)

Vážení rodičia budúcich „škôlkárov“, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do materských škôl na školský rok 2020/2021 uskutoční od 25. mája 2020 do 31. mája 2020. Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy od školského roku 2020/21 (ďalej len „žiadosť) bude zverejnený na stiahnutie na webových sídlach jednotlivých materských škôl a aj na webovom sídle mesta Pezinok. Žiadosť nájdete na našej stránke v menu v záložke Formuláre > Prihláška. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov detí. Stačí na e-mailovú stránku materskej školy poslať vyplnenú  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 od 25.05.2020 do 31.05.2020, formulár žiadosti nájdete na stránkach materských škôl. Žiadosť posielajte ako prílohu e-mailu iba na 1. – prioritnú materskú školu. V prípade neprijatia dieťaťa do tejto materskej školy bude žiadosť postúpená riaditeľkou materskej školy na vybavenie 2. – náhradnej materskej škole. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet si môžu vyzdvihnúť formulár žiadosti pred vstupom do Mestského úradu v Pezinku, kde bude k dispozícii v tlačenej forme od 18.05.2020, doma si ho vyplnia a pošlú poštou na adresu 1. – prioritnej materskej školy. Len vo výnimočnom prípade si môžu rodičia prísť vyzdvihnúť formuláre žiadosti do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok  kde budú potrebné tlačivá k dispozícii k vyzdvihnutiu, vyplneniu a odovzdaniu dňa 27.05.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Žiadame rodičov aby po žiadosti chodili s ochranným rúškom, rukavicami a vlastným perom; do vyhradených priestorov materskej školy vstupovali po jednom a pri čakaní dodržiavali dvojmetrový odstup. Žiadosť odovzdajte iba na 1. – prioritnej materskej škole. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, priložte rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov […]

Výstava detských prác

Vážení rodičia,v Častovskej pekárni na Severe už niekoľko rokov máme výstavu detských prác. Chceme, aby aj v tomto čase bola nástenka aktualizovaná a preto Vás prosíme, odovzdajte práce našich detí, ktoré si doma kreslite, maľujete priamo v pekárni. Môžte využiť témy: jar a príroda, jarné kvety, zvieratká a ich mláďatká, prípadne doprava a dopravné prostriedky.Pekne Vám ďakujeme, už sa na Vás tešíme v našej školičke.

Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia budúcich prvákov, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020 s tým, že: Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Stačí na webovej stránke každej základnej školy vo vašom školskom obvode vyplniť elektronickú prihlášku. Vyplňte prihlášku a vyplnené údaje následne potvrďte tlačidlom OK. Ak žiadate o odloženie začiatku školskej dochádzky alebo žiadate predčasné zaškolenie dieťaťa, uveďte to v poznámke prihlášky. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, rozhodnutie súdu o zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich prinesie dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet si môžu prísť vyzdvihnúť potrebné prihlášky a žiadosti do každej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok (ZŠ Fándlyho 11, ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2, ZŠ s MŠ Orešie 3); kde budú potrebné tlačivá k dispozícii a to dňa 15. 4. 2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Žiadame rodičov, aby po prihlášky chodili po jednom s ochranným rúškom a rukavicami.