Krúžok MAKOVIČKY

60 min. program pre múdre hlavičky, v ktorom sa skúma, objavuje, pozoruje a vníma. Pestrofarebné témy umožnia deťom rozvíjať sa v rôznych oblastiach, no najmä enviromentálnej výchovy, matematiky, prírodovedy, umeleckého a zmyslového cítenia a empatie.


Anglický jazyk 2x týždenne (1 vyučovacia hodina = 30 min)

 kurz podľa modernej učebnice a metodiky PLAYTIME

Vytvorený na učenie angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí tejto vekovej skupiny
Využitie moderných prvkov: informačné technológie
Z reálneho prostredia materskej školy s rovesníkmi
Interaktívna spolupráca lektora s rodičmi

Tanečná príprava Sunny Dance
– dvakrát za týždeň