Keramický krúžok 2x týždenne

vedie pani Bizmayerová z Centra voľného času.  Prebiehať bude podľa rozpisu uvedeného pri vstupe do jednotlivých tried.

Anglický jazyk 2x týždenne (1 vyučovacia hodina = 30 min)

 kurz podľa modernej učebnice a metodiky PLAYTIME

Vytvorený na učenie angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí tejto vekovej skupiny
Využitie moderných prvkov: informačné technológie
Z reálneho prostredia materskej školy s rovesníkmi
Interaktívna spolupráca lektora s rodičmi

Cena: Platba prevodom za polrok

1. polrok 50 €
(október – január + učebnica)
2. polrok 50€
(február – jún)

Tanečná príprava Sunny Dance
– dvakrát za týždeň