Zákonný príspevok
(Podľa VZN č.12/2020)

Zákonný príspevok za pobyt detí v MŠ sa uhrádza vkladom alebo prevodom na účet.
Poplatok vo výške 35 € je potrebné zaplatiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
IBAN: SK07 5600 0000 0066 3452 7004
SWIFT: KOMASK2X
Variabilný symbol: 16 Materská škola Svätopluková 51, 902 01 Pezinok
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa


Rodičovský príspevok

Adresátom je: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Polročný poplatok: 30 €
Prosíme o zaplatenie rodičovského príspevku – II. polrok
Do popisu pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Spôsob úhrady uprednostňujeme prevod na účet číslo:

SK51 5600 0000 0066 5849 2002

Z tohto poplatku materská škola hradí: čistiace potreby, školské potreby, pitný režim, výtvarný materiál, práčovňu, poistné detí, mikulášske balíčky, doplnky do tried…


Platby pre školskú jedáleň

Stravné môžete platiť: vkladom alebo prevodom na účet

SK55 5600 0000 0066 3452 4006

Školská jedáleň so sídlom , Svätoplukova 51, Pezinok
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, trieda
Stravné je nutné uhradiť do 15. dňa v mesiaci.
Stravné sa platí mesiac vopred. (Vyhláška č. 121/ 94 Zz o zriaďovaní, činnosti a prevádzke škol. stravovania)
Celodenné stravné :
desiata 0,36 € obed 0,85 € olovrant 0,24 €
SPOLU: 1,45 €
Predškoláci výška dotácie 1,20 € / deň doplatok 0,25 € / deň


Príspevok na prevádzku školskej jedálne
(Režijné náklady)

24 € (za mesiace september až január 2021) – len novoprijaté deti, ostatné z preplatku
Príspevok uhrádzajte na účet školskej jedálne.

SK55 5600 0000 0066 3452 4006

Pri platbe uveďte meno dieťaťa a triedu s poznámkou „réžia“
Prosíme Vás aby ste uvedené sumy nespájali a neuhrádzali spolu. Je to dôležité pre evidenciu a následné účtovanie.
Ďakujeme za pochopenie.