Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2020/2021 podrobnejšie informácie budú doplnené. Zápis bude 13. mája 2020.

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok na školský rok 2020/2021 bude doplnené.